Mål: F 3272-20

Avgörande

Klagan över domvilla. Lantmäteriet har parallellt handlagt två förrättningar, den ena avseende ledningsrätt m.m. och den andra avseende överföring av ett markområde från en fastighet som skulle belastas av ledningsrätt till klagandens fastighet. Av förbiseende hos Lantmäteriet har en del av det markområde som förts över till klagandens fastighet, såvitt framgår av handlingarna, kommit att belastas av ledningsrätt, trots att klaganden inte varit sakägare i ledningsrättsförrättningen. Mark- och miljööverdomstolen har bifallit klagan över domvilla på så sätt att beslutet om att avsluta förrättningen om ledningsrätt och beslutet om upplåtelse av ledningsrätt i viss angiven del har undanröjts. Målet har återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.