Mål: P 3163-20

Avgörande

Fråga om bygglov för telekommunikationstorn och teknikbod på mark som enligt detaljplan är avsedd för idrottsändamål. Vid en sådan kompletterande lämplighetsbedömning som ska ske när undantagsreglerna i 9 kap. 31 b och 31 c § plan- och bygglagen om avvikelse från en detaljplan prövas har MÖD funnit att det saknas förutsättningar att ge bygglov.