Mål: M 1751-19

Avgörande

Strandskyddsdispens och föreläggande att vidta vissa åtgärder. MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att ett föreläggande att plocka bort nedgrävda el- och vattenledningar upphävts eftersom ledningarna inte bedöms träffas av något av förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken.