Mål: M 8575-19

Avgörande

Mål om tillstånd för underhållsåtgärder på en dammanläggning. MÖD delar mark- och miljödomstolens bedömning att vattenverksamheten som bedrivs vid dammen omfattas av urminnes hävd. Det saknas skäl att ålägga verksamhetsutövaren att anlägga en fiskväg.