Mål: P 10970-19

Avgörande

Fråga om bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en detaljplans bestämmelse om minsta tillåtna taklutning inte ska tillämpas på den mindre del av en huvudbyggnad som har takterrass. Den lovsökta åtgärden är alltså planenlig i den delen. Domstolen har också bedömt att åtgärden är förenlig med detaljplanens bestämmelser om antal tillåtna huvudbyggnader, byggnadsarea och nockhöjd och är anpassad till omgivningen. Den medför inte heller någon betydande olägenhet för motparterna i målet. Domstolen fastställer därför nämndens beslut om att ge bygglov.