Mål: M 1853-20

Avgörande

Undantaget enligt 11 kap. 1 § 1 MB för husbehovsförbrukning. MPD har vid prövning av en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. MB för djurhållning bedömt att verksamheten, som kommer att medföra ett grundvattenuttag för vattning av kreatur om 99 300 m3 per år, även kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Med hänvisning till att en samlad prövning bör göras av vattenverksamheten och den miljöfarliga verksamheten och att delegationen inte är behörig att pröva en tillståndspliktig vattenverksamhet har den avvisat bolagets ansökan. Mark- och miljödomstolen avslog bolagets överklagande.

Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att det vattenuttag som verksamheten ger upphov till, trots sin storlek, omfattas av undantaget för husbehovsförbrukning och därför inte är tillståndspliktigt. Det har därmed inte funnits förutsättningar att avvisa bolagets ansökan med hänvisning till att verksamheten kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Ärendet har därför återförvisats till MPD.