Mål: F 12819-19

Avgörande

Ägaren till en större skogsfastighet har ansökt om avstyckning av ett mindre område där en bagarstuga är belägen. Området har överlåtits till den ideella förening som nyttjar och sköter bagarstugan. Den sökta avstyckningen ligger i ett naturreservat, vars syfte är att bevara kultur- och naturmiljö. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att fastighetsbildning kan ske utan att syftet med reservatet motverkas (3 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen).