Mål: M 9717-19

Avgörande

MÖD har upphävt ett föreläggande att ta bort en intagsledning för havsvatten. Ett bolag anmälde vid upprepade tillfällen vattenverksamhet för utläggande av ledningen och länsstyrelsen meddelade försiktighetsmått. När ledningen lagts ut konstaterade länsstyrelsen att utförandet avvek från vad som angetts i anmälan och att ålgräs etablerat sig i området. MÖD har ansett att en sju år gammal bottenundersökning inte är ett godtagbart underlag och att åtgärdens tillåtlighet borde ha prövats på nytt med hänsyn till ålgräsförekomsten. MÖD har dock ansett att ett föreläggande att ta bort ledningen är alltför ingripande i detta fall.