Mål: P 6079-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att nämnden haft tillräckliga skäl att ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus m.m. med hänsyn till innehållet i översiktsplanen. MÖD har också bedömt att det saknats formella förutsättningar för mark- och miljödomstolen att ge positivt förhandsbesked.