Mål: P 7109-20

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har, med ändring av länsstyrelsens beslut, fastställt en kommunal nämnds beslut att bevilja bygglov. Att domen meddelades utan att överklagandet av den som sökt bygglov hade kommunicerats med motparterna har ansetts utgöra ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. MÖD har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.