Mål: M 4761-19

M 4761-19

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom på nytt skjutit upp frågan om vilka villkor som ska gälla beträffande utsläpp av vissa ämnen i behandlat lakvatten, dagvatten och processavloppsvatten från en återvinningsanläggning.