Mål: M 1579-20

Avgörande

Täkttillstånd. MÖD har ansett en miljökonsekvensbeskrivning, även med gjorda kompletteringar, vara behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön. MÖD har därför gjort bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet. MÖD har undanröjt MMD:s dom, utom såvitt avser prövningsavgift och rättegångskostnader, och avvisat tillståndsansökan.