Mål: M 8897-19

Avgörande

Villkor om fiskväg för uppströmsvandring vid kraftverk. Prövningen har avsett en vattenförekomst som är klassad till måttlig status baserat på en expertbedömning av den biologiska kvalitetsfaktorn fisk, vilken i sin tur baserats på att kvalitetsfaktorn konnektivitet är klassad till dålig status beroende på vandringshinder för fisk. MÖD har bedömt frågan om fiskväg utifrån förutsättningen att det finns signalkräftor nedströms kraftverket och flodkräftor uppströms. MÖD har ansett att förekomsten av flodkräfta uppströms inte inneburit att de funnits förutsättningar att frångå de krav som följer av 2 kap 3 § miljöbalken och miljökvalitetsnormerna för vatten. MÖD har därför förenat tillståndet med villkor om fiskväg för uppströmsvandring.