Mål: F 10330-20

Avgörande

Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt. Vid bestämmandet av intrångsersättningen har en av Lantmäterimyndigheten framtagen värderingsmetod använts. Ersättningen har i det aktuella fallet beräknats utifrån det högsta schablonbeloppet för städer/centralorter med fler än 10 000 innevånare.