Mål: F 2542-20

Avgörande

Faktura vid lantmäteriförrättning. Klaganden ifrågasatte att lantmäterimyndighet utfört en kostsam båtnadsutredning när den begärda regleringen ändå inte kunde genomföras med anledning av egendomsskyddet enligt 2 kap. 15 § regeringsformen. MÖD fann att utredningen var motiverad.