Mål: F 5563-20

Avgörande

Upplåtelse av servitut enligt 49 § anläggningslagen (AL). Ett servitut, som innebär att en gång- och cykelväg på allmän plats - naturpark med gångväg - har upplåtits för allmän fordonstrafik, har ansetts strida mot detaljplanen. Servitutet har vidare ansetts motverka syftet med planen varför det inte kan anses som en mindre avvikelse enligt 9 § AL. Att en rastplats som anlagts för en cykelled nu även ska vara tillgänglig för besökare med fordon har dessutom inte ansetts medföra att servitutet är av väsentlig betydelse för fastighetens behov av väg.