Mål: P 6977-20

MÖD 2021:13

Vägledande avgörande

Bygglov på s.k. A-tomt när sökanden inte är ett offentligt organ. Bygglov har inte medgivits för idrottshall, matsalar och kontor samt parkeringshus på mark som utgör kvartersmark för allmänt ändamål. Det allmänna ändamålet har inte ansetts närmare angivet i planen och användningen har inte ansetts motsvara det allmänna ändamål som markområdet senast använts för. Detta trots att det redan finns en annan mindre idrottshall på fastigheten och området till viss del använts för parkering tidigare.