Mål: P 3023-20

Avgörande

Detaljplan. Enligt planbeskrivningen har det varit nödvändigt att en gemensam dagvattenlösning tillskapas i form av ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Då en sådan lösning inte längre är aktuell sedan länsstyrelsen ändrat detaljplanen, och då utredningen inte har kompletterats med de nya förutsättningarna har MÖD upphävt detaljplanen.