Mål: P 5040-20

Avgörande

Brukningsvärd jordbruksmark. MÖD har upphävt en detaljplan med hänvisning till att kommunen inte har visat att samhällsintresset av att bygga bostäder i del av planområdet uppfyller det i 3 kap. 4 § miljöbalken angivna väsentlighetskravet.