Mål: F 9934-20

Avgörande

Med stöd av nätkoncession för linje har ledningsrätt beviljats för luftledning över jordbruksmark. Linjedragningen komplicerades av att ett flertal större kraftledningar enligt koncessionsbeslutet ska korsa varandra på platsen. Fastighetsägaren har invänt bl.a. att ledningsrättens sträckning innebär olämplig lokalisering och resurshushållning. MÖD avslog överklagandet.