Mål: P 5554-20

MÖD 2021:16

Vägledande avgörande

Startbesked för bygglovsbefriade åtgärder vid nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. MÖD har konstaterat att det varit möjligt att meddela startbesked när det en- eller tvåbostadshus som åtgärderna ska utföras på eller i anslutning till är så pass färdigställt att det enligt 10 kap. 36 § PBL meddelats ett interimistiskt slutbesked och det samtidigt beslutats att byggnaden i sin helhet får tas i bruk.