Mål: P 4299-20

Avgörande

Förhandsbesked för byggnation på tänkta avstyckningar på en fastighet. I avsaknad av regler om byggnaders avstånd till fastighetsgräns i en äldre avstyckningsplan som fastigheten omfattats av har 39 § byggnadsstadgan varit tillämplig som planbestämmelse. Även om delar av såväl befintlig som ny bebyggelse enligt beskrivningar sökandena gett in skulle hamna närmare tomtgräns än 4,5 meter har MÖD bedömt att den byggnation som förhandsbesked sökts för inte varit planstridig. Detta då gränserna inte slagits fast i förrättning och lantmäterimyndigheten har att bedöma var gränserna ska gå efter eventuella avstyckningar. MÖD har funnit att nämnden ändå haft tillräckliga skäl att ge negativt förhandsbesked med hänvisning till anpassningskravet (2 kap. 6 § första stycket 1 PBL), bl.a. med beaktande av kommunens kulturmiljöprogram.