Mål: P 6912-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett slutbesked inte utgör hinder för byggnadsnämnden att förelägga om rättelse avseende de tekniska egenskapskraven. Ärendet har återförvisats till länsstyrelsen.