Mål: P 6260-20

Avgörande

Ansökan om marklov för tillfartsväg. MÖD har bedömt att den aktuella vägdragningen på naturmark strider mot gällande plan och att det inte är fråga om en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Byggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om marklov för tillfartsväg har fastställts av MÖD.