Mål: P 13422-20

Avgörande

En kommun upphävde äldre byggnadsplaner. Beslutet innebar att markområden som omfattats av bestämmelser för allmän platsmark och kvartersmark för lantbruksändamål blev oreglerade. Beslutet överklagades och som skäl för klagorätt anfördes bl.a. att en pågående lantmäteriförrättning om inrättande av en gemensamhetsanläggning för allmän platsmark påverkades. MÖD fann att den pågående förrättningen inte medförde att de klagande hade rätt att överklaga beslutet.