Mål: P 14684-20

MÖD 2021:19

Vägledande avgörande

Fråga om bygglov för telemast och två teknikbodar på mark som enligt detaljplan är avsedd för park. MÖD har funnit att åtgärderna är förenliga med anpassningskravet samt att sökanden har motiverat valet av plats på ett godtagbart sätt medan kommunen inte har anfört tillräckligt beaktansvärda och legitima skäl för sitt avslag. MÖD har bedömt att det inte föreligger hinder mot att bevilja det sökta bygglovet med stöd av 9 kap. 31 c § PBL.