Mål: M 3098-19

Avgörande

En tillståndsansökan för täkt- och deponiverksamhet har avslagits, eftersom kommunens intresse av att långsiktigt kunna styra utvecklingen i området (enligt en fördjupad översiktsplan ska det användas för bl.a. handel) ansetts väga tyngre än sökandens intresse av att få etablera den sökta verksamheten på platsen.