Mål: P 3284-21

Avgörande

Bygglov för båthus. MÖD har bedömt att ett båthus, som ersätter ett tidigare båthus på platsen, inte strider mot bestämmelserna i 2 kap. 6 §, 8 kap 1 eller 13 §§ PBL. Då en detaljplan fått laga kraft under målets handläggningstid bör frågan om båthuset stämmer med planen prövas av byggnämnden som första instans.