Mål: F 10398-20

Avgörande

MÖD har bedömt att en begäran om att för en gemensamhetsanläggning ta i anspråk ett grönområde som omfattats av ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen (1947:385) har gjorts efter utgången av den frist som föreskrivs i p. 18 och 20 i övergångsbestämmelserna till PBL. Att en lantmäteriförrättning avseende andra frågor initierats före fristens utgång har inte påverkat bedömningen. Eftersom det därmed inte funnits förutsättningar att ta i anspråk området utan att betala ersättning till berörd markägare har beslutet att inrätta gemensamhetsanläggningen undanröjts och ärendet återförvisats till lantmäterimyndigheten.