Mål: F 14737-20

Avgörande

I mål om ersättning för ianspråktagen vägrätt har MMD i sin dom tolkat kärandens yrkande som att det innefattar, förutom en begäran om intrångsersättning, ett anspråk på ersättning för annan skada. Eftersom målet avgjorts utan att det dessförinnan klarlagts att ersättning yrkats för annan skada har MMD begått ett rättegångsfel. MÖD har därför undanröjt domen och återförvisat målet till MMD.