Mål: M 10996-19

Avgörande

Strandskyddsdispens för utvidgad varvsverksamhet som har samband med tillståndsgiven vattenverksamhet. MÖD har gjort bedömningen med utgångspunkt från att vissa äldre byggnader fanns på platsen när strandskyddsdispens söktes trots att det då förflutit drygt 13 månader sedan byggnaderna revs (jfr MÖD:s dom den 18 november 2016 i mål nr M 5596-16). MÖD har vidare ansett att en utvidgning av verksamheten på land som i proportioner motsvarar den tillståndsgivna vattenverksamheten vara en rimlig utgångspunkt för vad som kan tillåtas. MÖD har i huvudsak fastställt byggnadsnämndens beslut att bevilja den sökta dispensen.