Mål: P 10501-20

MÖD 2021:21

Vägledande avgörande

Bygglov för solcellspaneler. MÖD har, i likhet med underinstanserna, bedömt att det saknas förutsättningar att ge bygglov för yttre ändring i form av solcellspaneler på taket av ett enbostadshus eftersom åtgärden skulle stå i strid med förvanskningsförbudet och varsamhetskravet i 8 kap. 13 § och 17 § PBL.