Mål: P 10663-20

Avgörande

Överklagande av detaljplan för bostäder. Bland annat fråga om tillräcklig hänsyn har tagits till skydd mot trafikolyckor och behovet av en god trafikmiljö (2 kap. 6 § PBL).