Mål: P 5496-20

Avgörande

Planavgift. MÖD har godtagit att avgiftsdebiteringen skett enligt den vid tiden för bygglovets beviljande gällande taxan. MÖD har även ansett att ett tidigare avgiftsuttag från annan ägare av fastigheten inte utgjort skäl för att upphäva nämndens taxeenliga debitering eller att sätta ned avgiften.