Mål: P 14712-20

Avgörande

En byggnad som uppförts 20 cm ifrån en huvudbyggnad har inte bedömts som en tillbyggnad. På grund av att tacknockhöjden varit för hög har byggnaden dock ej uppfyllt kraven för att vara en bygglovsbefriad komplementbyggnad (9 kap. 4 a § PBL). MÖD har därför avslagit överklagandet och mark- och miljödomstolens dom om upphävande av starbeskedet står därmed fast.