Mål: F 11764-20

Avgörande

Ledningsrätt. Sökanden har påstått att den har nyttjanderätt motsvarande den yrkade ledningsrätten. Detta med grund i ett icke inskrivet nyttjanderättsavtal ingånget med tidigare ägare av fastigheten. MÖD har funnit att sökanden inte visat att så är fallet och att LM inte varit skyldig att utreda huruvida nyttjanderätten bestått efter överlåtelse av fastigheten. Vid en intresseavvägning enligt 6 § ledningsrättslagen har MÖD funnit att fastighetsägarens intresse av att ta i anspråk ett givet bygglov överväger intresset av ledningsrätten.