Mål: P 315-20

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i fastighetsgräns. Den ansökta tillbyggnaden är utformad med två fönster från bostadsrum i fastighetsgräns som vetter mot klagandenas fastighet. Mot bakgrund av att gällande plan tillåter utbyggnad intill fastighetsgräns, områdets karaktär, den insyn som redan finns och att en planterad häck delvis begränsar insynen bedömer Mark- och miljööverdomstolen att den olägenhet som tillbyggnaden medför inte är att anse som betydande.