Mål: P 3558-20

Avgörande

Bygglov för förskola på s.k. A-tomt när sökanden inte är ett offentligt organ. Bygglov har inte getts för åtgärden på mark som utgör kvartersmark för allmänt ändamål, när det allmänna ändamålet inte varit närmare angivet i planen (9 kap. 32 a § PBL).