Mål: P 10961-20

Avgörande

MÖD har upphävt ett rättelseföreläggande enligt ÄPBL eftersom preskription inträtt. Den omständigheten att nämnden beslutat om föreläggandet sedan ett tidigare beslutat föreläggande inom tioårsfristen upphävts och ärendet återförvisats, medförde ingen annan bedömning.