Mål: P 1369-21

MÖD 2021:25

Vägledande avgörande

Byggsanktionsavgift för att ha tagit ett byggnadsverk i bruk i strid med 10 kap. 4 § PBL. MÖD har bedömt att inflyttning av lös egendom skett i sådan omfattning utan att ha samband med byggnadens iordningsställande att byggnaden anses ha tagits i bruk i strid med användningsförbudet. Även provkörning av maskiner har ansetts innebära att byggnaden tagits i bruk. Nämnden har därmed haft rätt att besluta om byggsanktionsavgift. Även fråga om beräkning av avgiften, förutsättningar för nedsättning och principen om reformatio in pejus.