Mål: P 11755-20

Avgörande

Förhandsbesked för ridhus. MÖD har ansett att uppförande av ett ridhus skulle innebära att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk men -- motsats till underinstanserna -- kommit fram till att åtgärden inte behövs för att tillgodose något väsentligt samhällsintresse. Åtgärden har därmed inte varit förenlig med 3 kap. 4 § MB och det har därför saknats förutsättningar att ge positivt förhandsbesked för åtgärden.