Mål: F 11481-20

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat målet till mark- och miljödomstolen eftersom domstolen brustit i sin handläggning av målet bl.a. genom att inte klarlägga vilken bevisning parterna har åberopat (se 42 kap. 8 § RB).