Mål: M 7888-19

Avgörande

Ersättning pga. avverkningsförbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken. Skogsstyrelsen har efter en anmälan om avverkning beslutat om avverkningsförbud på grund av förekomst av tjäder. MÖD har ansett att ett beslut som innebär inskränkningar i den pågående markanvändningen under vissa förutsättningar kan ge rätt till ersättning även om beslutet grundas på bestämmelser i artskyddsförordningen. Eftersom förutsättningarna för ersättning har ansetts uppfyllda och det yrkade kapitalbeloppet varit vitsordat har MÖD ålagt staten att utge yrkat belopp till fastighetsägaren. MÖD har dock till skillnad från MMD ansett att det är dagen för när beslutet vann laga kraft som ska vara värdetidpunkt, även om beslutet gällt utan hinder av att det överklagats.