Mål: P 7605-21

Avgörande

En kommun hade underlåtit att skicka underrättelse om granskning av detaljplan och granskningsutlåtande till en sakägare. MÖD fann att underlåtenheten var en sådan brist i förfarandet att antagandebeslutet av detaljplanen ska upphävas.