Mål: P 5534-21

Avgörande

Det förhållandet kommunen i ett planärende underlåtit att redovisa att detaljplanen avviker från översiktsplanen har utgjort en sådan brist i handläggningen att beslutet anta detaljplanen ska upphävas.