Mål: P 13522-20, P 8502-20

MÖD 2021:32

Vägledande avgörande

Byggsanktionsavgift. Fråga om bostadsbyggnad tagits i bruk innan slutbesked getts (10 kap. 4 § PBL). MÖD har funnit att det genom inflyttning av möbler och inredning skapats förutsättningar för att använda byggnaden som bostad och att åtgärderna inte utgjort ett led i att färdigställa eller anpassa byggnaden. MÖD har därför bedömt att byggnaden har tagits i bruk i strid med användningsförbudet och att nämnden haft fog för att besluta om byggsanktionsavgift.