Mål: P 1160-20

Avgörande

Positivt förhandsbesked hade meddelats för uppförande av två bostadshus på en fastigheten som var taxerad som småhusenhet. MÖD konstaterade att fastigheten bestod av åkermark som brukades sedan länge. Vidare noterade MÖD att enligt nuvarande praxis är inte fastighetstaxeringen avgörande för om begränsningen att bygga på odlingsmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken ska tillämpas. MÖD fann att av vad som framkommit om markens läge och omgivning, var det utrett att markens läge och beskaffenhet är sådan att den är väl
lämpad för jordbruksproduktion och därmed brukningsvärd. Marken får därför inte tas i anspråk för den sökta bebyggelsen och förhandsbeskedet ska upphävas.