Mål: P 12365-19

Avgörande

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om byggsanktionsavgift upphävdes av länsstyrelsen med motiveringen att nämnden grundat beslutet på fel bestämmelse i PBF och att underlaget för beslutet varit bristfälligt. Beslutet vann laga kraft. Prövningen av nämnden har ansetts innebära att frågan om byggsanktionsavgift är rättskraftigt avgjord och att det funnits hinder för en ny prövning.