Mål: P 9676-19

Avgörande

I mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att den olägenhet som de klagande i grannfastigheten drabbas av i form av minskat dagsljusinsläpp och sämre utsikt inte är betydande i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. Överklagandet har därför avslagits.