Mål: P 13204-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen upphävde en kommuns antagandebeslut avseende en reviderad detaljplan. Kommunen hade, sedan domstolen upphävt ett tidigare antagandebeslut, fortsatt det tidigare planärendet men inte genomfört ett nytt samråd. Mark- och miljödomstolen ansåg att kommunens beslut att anta detaljplanen därmed fattats i strid med bestämmelserna i
5 kap. PBL.

MÖD konstaterade dels att det inte finns någon bestämmelse enligt vilken ett detaljplaneärende ska anses vara avslutat om ett beslut om antagande av en detaljplan har upphävts av högre instans, dels att det saknas en reglering av vad som formellt då gäller för kommunens fortsatta arbete med att anta en detaljplan. MÖD ansåg därför, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, att detaljplaneärendet inte kunde anses ha avslutats genom mark- och miljödomstolens tidigare avgörande. MÖD konstaterade vidare att det inte framstod som lämpligt att alltid ställa krav på nytt samråd efter upphävande av ett antagandebeslut och att en sådan ordning skulle vara ineffektiv och kostsam för kommuner och sakägare. MÖD ansåg att en bedömning i stället bör göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, varvid skälet för upphävandet och de ändringar som gjorts bör tillmätas avgörande betydelse. Slutligen ansåg MÖD att det reviderade planförslaget inte inneburit förändringar som krävt ett nytt samråd varför MÖD undanröjde domen och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen.